Uveřejnění informací dle zákona o ochraně oznamovatelů v souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému

Společnost METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., IČO: 451 49 755, se sídlem Podleská 926/5, 104 00, Praha 10 (dále jen „povinný subjekt“), jakožto povinný subjekt ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto, v souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému dle zákona, uveřejňuje následující informace.

1. Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznámení lze podat taktéž elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu příslušné osoby (viz níže), či prostřednictvím on-line oznamovacího nástroje:

Online oznamovací nástroj

2. Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel má vedle podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu možnost podat oznámení též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Veškeré informace a příslušný formulář k podání oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti lze nalézt na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/.

3. Příslušná osoba k přijímání oznámení

Ing. Peter Siroťák
+421 31 323 4110
e-mail:[email protected]
adresa pro doručování: Podleská 926/5, 104 00, Praha 10.

4. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podaným oznámením

Informaci o zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naleznete zde