I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) slouží k úpravě vztahů a podmínek mezi zhotovitelem a objednatelem při realizaci zakázek oprav a údržby železničních kolejových vozidel či jejich částí (dále jen ŽKV). Pro ostatní druhy zakázek, které se netýkají oprav železničních kolejových vozidel či jejich částí, jsou tyto VOP závazné v přiměřené míře.
 • Vztahy a podmínky mezi zhotovitelem a objednatelem mohou být dále odchylně od těchto VOP upravovány pouze na základě písemné dohody mezi nimi. Pokud k tomuto dochází, týká se tato úprava pouze touto dohodou dotčených ustanovení a ostatní ustanovení těchto VOP zůstávají v platnosti.
 • Neplatnost jednoho ustanovení těchto VOP nemá za důsledek neplatnost ustanovení ostatních.
 • Právní vztahy a případné spory se mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí právem České republiky, zejména pak Zákonem 89/2012 Sb Občanský zákoník v platném znění.
 • Tyto VOP jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti www.dyko.cz/vop
 • Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která si na základě objednávky objednala u Zhotovitele poskytnutí služeb oprav a údržby ŽKV nebo jejich dílů.
 • Zhotovitelem je společnost METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., se sídlem Podleská 926/5, Praha 10 Uhříněves 104 00, IČO 45149755 Spisová značka: C 10013 vedená u Městského soudu v Praze, DIČ CZ45149755, Bankovní spojení: ČSOB Praha, 17993483/0300.
 • Pro účely VOP se rozumí potvrzenou objednávkou Smlouva o dílo a jako taková se proto řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
 • Objednatel spolu s podpisem objednávky zároveň potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich znění rozumí a souhlasí s těmito podmínkami.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 1. Předmětem plnění je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli služby oprav a údržby ŽKV „předmět plnění“ nebo dále jen „dílo“) na základě potvrzené objednávky a závazek Objednatele za tyto služby zaplatit.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

 1. Místem plnění je provozovna zhotovitele METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. na adrese K Dílnám 967, Kolín 280 02
 2. Dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem může být místo plnění určeno odlišně od předchozího bodu (např. provozovna objednatele).

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

 • Termín plnění je stanoven dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
 • Termín plnění může být Zhotovitelem prodloužen z důvodu nepředpokládaných víceprací. O této skutečnosti bude Zhotovitel Objednatele včas informovat a oznámí mu nový termín plnění.
 • Termín plnění může být prodloužen v důsledku nepředvídaných překážek, které vznikly mimo sféru vlivu Zhotovitele. Zejména se jedná o zásahy vyšší moci.

V. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

 • Objednatel je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla prokazatelně určit Zhotoviteli rozsah dokumentace, podle které má být dílo provedeno. Pokud jej Zhotovitel vyzve, je povinen mu tuto dokumentaci i doručit. Veškerá dokumentace dodaná Objednavatelem tvoří předmět duševního vlastnictví Objednatele. Zhotovitel není oprávněn s ní nakládat nad rámec provádění díla bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele. Dokumentací se pro tento účel rozumí zejména výkresová dokumentace, technologické postupy prací při opravách, sborníky oprav, předpisy, normy, vyhlášky související s opravami ŽKV včetně případných ZSS, na základě kterých bude Objednatel požadovat provádění objednaných prací.
 • Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně platnou legislativou a v souladu s dokumentací určenou Objednatelem.
 • Pokud není potřebná dokumentace Objednatelem dodána nebo je dodána v nedostatečném rozsahu, má Zhotovitel právo odmítnout provedení díla nebo omezit rozsah svého ručení za dílo. Po dohodě s Objednatelem může Zhotovitel dílo provést podle vlastní dokumentace.
 • Zhotovitel a Objednatel se mohou dohodnout na tom, že k provedení díla budou požity náhradní díly či materiál Objednatele. V takovém případě je Objednatel povinen včas dodat potřebné náhradní díly či materiál.
 • Objednatel je povinen přistavit ŽKV na opravu na dohodnutém místě a v dohodnutém čase.
 • ŽKV, které není na základě technického stavu vhodné k provedení předmětu objednávky bude vráceno zpět Objednateli na jeho náklady a nebude na něm proveden předmět objednávky. Ve vztahu k uvedenému ŽKV pak dochází automaticky k zániku příslušné objednávky.
 • Zhotovitel je povinen vrátit demontované díly po opravě na vozidlo s výjimkou dílů, které opravit nelze. Objednatel informuje zhotovitele buď předem nebo nejpozději do 48h od provedení komisionální prohlídky, které neopravitelné díly požaduje po opravě navrátit.
 • Objednatel je povinen převzít řádně opravené ŽKV od Zhotovitele na dohodnutém místě.

VI. CENA

 • Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ceny za dílo jsou chápány jako ceny smluvně dohodnuté mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Zpravidla je celková cena předmětu plnění dohodnuta jako cena za stanovený úkon nebo je složena z hodinové zúčtovací sazby násobené počtem skutečně odpracovaných hodin, ceny za materiál včetně obchodní přirážky a nákladů na poskytnuté související služby a subdodávky včetně obchodní přirážky.
 • Dohodnuté ceny jsou ex-works a to včetně balení a naložení v provozovně zhotovitele.
 • K ceně bude uplatněna DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Objednatel zaplatí cenu za předmět plnění na základě faktury vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli.
 • Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich vystavení. V případě, že splatnost faktury připadne na den pracovního klidu nebo den pracovního volna, za den splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě fakturace jednotlivé dodávky je shodné s datem ukončení opravy ŽKV.
 • Faktura obsahuje všechny náležitosti ve smyslu platné a účinné daňové legislativy, přičemž jednotlivé fakturované položky jsou jednoznačně definovány a specifikovány.
 • V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny předmětu plnění, uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu v dohodnuté výši, minimálně však ve výši úroku z prodlení ve výši podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Právo Zhotovitele na náhradu škody tím není dotčeno.
 • Pro pohledávky a závazky vůči Zhotoviteli vzniklé v souvislosti s plněním předmětu objednávky platí zákaz jejich zastavení či postoupení třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. V případě porušení tohoto ustanovení náleží Zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 20 % z hodnoty postoupené nebo zastavené pohledávky, minimálně však ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíckorunčeských).

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

 • Vlastnické právo k opravovaným ŽKV na Zhotovitele nepřechází.
 • Nebezpečí škody a odpovědnost za ŽKV přechází na Zhotovitele okamžikem převzetí ŽKV do opravy a po provedení a předání díla momentem předání ŽKV přechází zpět na Objednatele.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle ustanovení Smlouvy o dílo. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
 • Záruka na práce provedené zhotovitelem činí 6 měsíců.
 • Záruka na materiál dodaný zhotovitelem se odvíjí ze záruční doby určené dodavatelem tohoto materiálu, minimálně však činí 6 měsíců.
 • Záruka na repasované náhradní díly činí 6 měsíců. V závislosti na míře poškození původního dílu a způsobu jeho opravy má zhotovitel právo stanovit v takovém případě záruční dobu kratší, popřípadě se zcela zřeknout zodpovědnosti za vady takového dílu.
 • Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Den předání se počítá jako první den záruční doby.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
  • běžným opotřebením předmětu díla
  • neodbornou nebo nesprávnou obsluhou předmětu díla
  • vadami náhradních dílů nebo vadami materiálu dodaným Objednatelem k provedení díla
  • plynoucími z nedostatků dokumentace dodané Objednatelem k provedení díla, pokud na tuto skutečnost byl Objednatel zhotovitel předem upozorněn
  • zásahy Objednatele nebo třetích stran nezávisle na vůli zhotovitele
  • nehodou, havárií, živelnou pohromou nebo vyšší mocí
 • Zjistí-li Objednatel na převzatém díle jakékoliv vady, zašle bez zbytečného odkladu Zhotoviteli oznámení o vadách, které bude obsahovat podrobný popis vady, datum zjištění vady a kontaktní údaje o osobě, která vadu zjistila. Oznámení o vadách musí být Zhotoviteli doručeno prokazatelným způsobem v písemné formě (doporučeným dopisem, e-mailem). V případě závady, která by mohla mít za následek zvětšení rozsahu poškození, musí Objednatel neprodleně odstavit vozidlo z provozu.
 • Reklamační řízení je započato dnem, kdy bylo Zhotoviteli prokazatelně doručeno oznámení o vadách.
 • Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dnu doručení oznámení o vadách začít účinně řešit reklamovanou vadu.Určí-li Zhotovitel, že se dle charakteru a rozsahu vady jedná o vadu odstranitelnou, má Objednatel právo na odstranění vady díla.
 • Určí-li Zhotovitel, že se dle charakteru a rozsahu vady jedná o vadu neodstranitelnou, má Objednatel právo na náhradní plnění díla.
 • Záruční doba se prodlužuje o počet dnů, po které nebylo možné předmět díla užívat z důvodů odstraňování prokazatelné záruční vady díla. Podmínkou je, že se bude jednat o Zhotovitelem uznanou reklamaci.
 • Na reklamovanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady díla nebo výměně části díla.
 • V případě neuznané reklamace se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré vzniklé náklady a škody, nebude-li dohodnuto jinak.
 • Zhotovitel není odpovědný za nepřímé a následné škody, zejména pak za:
  • úhradu ušlého zisku Objednatele
  • náklady (včetně smluvních pokut a jiných poplatků) vzniklé Objednateli v souvislosti s tím, že předmět díla (zpravidla železniční kolejové vozidlo nebo jeho část) bylo z důvodu vady díla mimo provoz
  • poškození nebo zničení částí, které nebyly předmětem díla ani s ním nijak nesouvisely

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Korespondenční (doručovací) adresou Zhotovitele je adresa jeho provozovny
  METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o.
  K Dílnám 967
  Kolín 280 02
 • Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli korespondenční adresu pro komunikaci s ním.
 • Korespondence se považuje za doručenou podle všeobecně uznávaných zvyklostí.
 • Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z potvrzené objednávky a VOP se budou přednostně řešit formou vzájemné dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem v České republice.
 • Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu pouze s předchozí výslovným souhlasem Zhotovitele.
 • Smluvní strany vzájemně spolupracují a poskytují si součinnost potřebnou k plnění díla. Dále se informují o všech skutečnostech podstatných pro řádné a včasné plnění jejich povinností a závazků vyplývajících z potvrzené objednávky, jakožto i o skutečnostech, které by mohly zmařit nebo podstatně ztížit plnění předmětu objednávky.
 • VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018.

V Kolíně dne 30.12.2017
Ing. Petr Prchal
jednatel společnosti